توزیع کالا

توزیع کالا در محدوده‌ی مرتبط با صنعت حمل و نقل، به پخش کالای داخل یک تریلی، کانتینر، واگن و … گفته می‌شود. کالای مذکور می‌تواند برای یک صاحب کالا باشد و یا مثل حمل‌های گروپاژ متعلق به افراد مختلف باشد.

بطور مثال پس از انجام فرایند حمل و انتقال کالا از مبدا بارگیری به مقصد مورد نظر، ممکن است صاحب کالا درخواست ارسال کالا را به صورت چند قسمت به چند مقصد مختلف داشته باشد که در اینصورت شرکت هژیرراه با برنامه ریزی و استفاده از نیروی انسانی و امکانات مناسب به نحو احسن آن را انجام می دهد.

خدمات مرتبط